Rekrutacja 2021/22

 

ZAPISY

 (od poniedziałku 20 września 2021 r.)

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 1400-1700

SALA  2C i SALA 7C

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

 • wpisowe (jednorazowo) dla nowych słuchaczy -> 20 zł
 • czesne (za rok akademicki 2021/22) -> 45 zł
  *
  z opłaty czesnego są zwolnione osoby, które ukończyły 80 lat. 

 

Opłaty należy dokonać na konto: 37 1030 1263 0000 0000 8949 9615

tytuł przelewu:

Imię i Nazwisko, nr indeksu (w przypadku kontynuacji)
czesne: 709 475 031
wpisowe: 709 475 040

 

WARUNKI PRZYJĘCIA W POCZET SŁUCHACZY UTW

SŁUCHACZEM  UTW  MOŻE  BYĆ  EMERYT  LUB  RENCISTA KTÓRY:
 • LEGITYMUJE SIĘ  DOKUMENTEM  POTWIERDZAJĄCYM  JEGO  STATUS
 • ZŁOŻY PISEMNĄ  DEKLARACJĘ
 • DOKONA WW. OPŁATY.
   

Osoby które chcą zostać słuchaczami  powinny przyjść do Biura UTW z wyżej wymienionymi dokumentami i dowodem opłaty. Nie ma możliwości dokonania opłaty na Politechnice Koszalińskiej.

NALEŻY MIEĆ ZE SOBĄ DOWÓD WPŁATY, LEGITYMACJĘ EMERYTA (LUB INNY DOKUMENT), INDEKS-kontynuujący

 
ZAPISY ORAZ PIECZĄTKA DO INDEKSU BĘDĄ DOKONYWANE W BIURZE UTW
W REŻIMIE SANITARNYM.
 
 • !!! OBOWIĄZKOWE MASECZKI !!!

 UWAGA !!!! WSZYSTKIE OPŁATY W KASIE WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA !

SPRAWY  ZWIĄZANE  Z  REKRUTACJĄ  PROWADZI  KRYSTYNA  KINASZ     POLITECHNIKA  KOSZALIŃSKA  UL.ŚNIADECKICH  2A,  POKÓJ  7C. (1400 - 1700 

 
DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką ogólnouczelnianą, powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w „złotym wieku”. Członkiem UTW może zostać osoba w wieku emerytalnym, która chce poszerzać własne umiejętności i wiedzę, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz poznawać nowych ludzi. Zainteresowani uczęszczać mogą na zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje indeks, w którym będzie rejestrowane uczestnictwo w zajęciach oraz jego szczególne osiągnięcia.

Zapisy na UTW odbywają się raz do roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowany udział w zajęciach UTW w roku kolejnym, wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnej opłaty rocznej. 
Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc. 

 

 

Opłaty

Słuchacze UTW wnoszą opłatę obejmującą wpisowe 20 zł (opłata jednorazowa) i cze­sne 45 zł (opłata roczna). Wysokość i zasady wnoszenia opłat ustalane są Zarządze­niem Rektora. W ramach opłaty rocznej słuchacze mogą uczestniczyć w cotygodniowych wykładach.

Słuchacze UTW mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych (kursów). Zajęcia ponadprogramowe są odpłatne. Mogą to być m.in. lektoraty języków ob­cych, informatyka, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia taneczne, aquaaerobic. Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby słuchaczy, charakteru zajęć i ustalana będzie przez rektora.

Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe, rok akademicki 2021 /2022 :

- 210 zł za kursy językowe, zajęcia taneczne, malarstwo itp. - dla grupy min. 15 osobowej za 30 godz. (przy grupach mniejszych opłata proporcjonalnie większa),

- za zajęcia z yogi - wg zasady jak wyżej - wysokość opłaty zostanie podana po utworzeniu grupy, 

- zajęcia z aquaaerobiku.

 

 Dyżury w Biurze UTW

NA CZAS REKRUTACJI (począwszy od 20 września 2021 r.)

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 1400-1700

SALE  7C, 9C

Sala 7 C (Biuro UTW), ul. Śniadeckich 2 oraz po wykładzie w czasie trwania roku akademickiego.


 1. Opłata za zajęcia dodatkowe wynosi nie mniej niż 7 zł za godzinę od 1 osoby dla grupy liczącej 15 lub więcej osób , tj.210 zł od osoby za 30-godzinny kurs - pobierana przy zapisie.
 2. Opłata dla grupy liczącej mniej niż 15 osób jest proporcjonalnie zwiększana: 
  14 osób 225,00 zł/osoba
  13 osób 242,50 zł/osoba
  12 osób 262,50 zł/osoba
  11 osób 286,00 zł/osoba
  10 osób 315,00 zł/osoba
 3. Zapisy  na zajęcia dodatkowe na rok 2021 /2022 rozpoczną się  po zakończonej rekrutacji
 4. Zaleca się, aby każda grupa wybrała jedną osobę do kontaktów, tzw.grupowego. Ułatwi to przekazywanie informacji.