Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej

ŁĄCZENIE MĄDROŚCI Z PASJĄ

Rekrutacja

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką ogólnouczelnianą, powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w „złotym wieku”. Członkiem UTW może zostać osoba w wieku emerytalnym, która chce poszerzać własne umiejętności i wiedzę, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz poznawać nowych ludzi. Zainteresowani uczęszczać mogą na zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje indeks, w którym będzie rejestrowane uczestnictwo w zajęciach oraz jego szczególne osiągnięcia.

Zapisy na UTW odbywają się raz do roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowany udział w zajęciach UTW w roku kolejnym, wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnej opłaty rocznej. 
Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc. 

 

REKRUTACJA  NOWYCH  SŁUCHACZY  NA  ROK  AKADEMICKI  2019/2020
 
SŁUCHACZEM  UTW  MOŻE  BYĆ  EMERYT  LUB  RENCISTA KTÓRY:
 • LEGITYMUJE SIĘ  DOKUMENTEM  POTWIERDZAJĄCYM  JEGO  STATUS
 • ZŁOŻY PISEMNĄ  DEKLARACJĘ
 • DOKONA OPŁATY  WPISOWEGO  20  ZŁ  /OPŁATA  JEDNORAZOWA/
 • DOKONA OPŁATY  CZESNEGO     45  ZŁ  /ZA  ROK  AKADEMICKI/

SPRAWY  ZWIĄZANE  Z  REKRUTACJĄ  PROWADZI  KRYSTYNA  KINASZ     POLITECHNIKA  KOSZALIŃSKA  UL.ŚNIADECKICH  2A,  POKÓJ  7C,  ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM DYŻURÓW W BIURZE UTW. NAJBLIŻSZY HARMONOGRAM ZOSTANIE PODANY W II POŁOWIE czerwca 2020 R.       

Opłaty

Słuchacze UTW wnoszą opłatę obejmującą wpisowe 20 zł (opłata jednorazowa) i cze­sne 45 zł (opłata roczna). Wysokość i zasady wnoszenia opłat ustalane są Zarządze­niem Rektora. W ramach opłaty rocznej słuchacze mogą uczestniczyć w cotygodniowych wykładach.

Słuchacze UTW mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych (kursów). Zajęcia ponadprogramowe są odpłatne. Mogą to być m.in. lektoraty języków ob­cych, informatyka, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia taneczne, aquaaerobic. Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby słuchaczy, charakteru zajęć i ustalana będzie przez rektora.

Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe, rok akademicki 2019/2020:

- 210 zł za kursy językowe, zajęcia taneczne, malarstwo itp. - dla grupy min. 15 osobowej za 30 godz. (przy grupach mniejszych opłata proporcjonalnie większa),

- 250 zł za zajęcia z yogi - wg zasady jak wyżej,

- 250 zł za zajęcia z aquaaerobiku - dla grupy min. 36 osób ( dla grupy mniejszej opłata proporcjonalnie większa).

 

 Dyżury w Biurze UTW  

Sala 7 C (Biuro UTW), ul. Śniadeckich w środy w godz. 16.00 - 16.45 oraz po wykładzie w czasie trwania roku akademickiego.

Podczas dyżuru można:

 •  uzyskać wpis do indeksu - po okazaniu dowodu opłaty czesnego za rok akademicki 2019/2020 : 45 zł - wpłaty można dokonać w kasie uczelni od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00, ul. Śniadeckich, V piętro lub na konto: Politechnika Koszalińska, numer rachunku bankowego:               37 1030 1263 0000 0000 8949 9615 z dopiskiem: 709 4 75 031 - czesne (przy dokonywaniu opłaty należy podać imię i nazwisko słuchacza oraz numer indeksu).
 • wpłacić na bilety na różne wydarzenia kulturalne
 • zapisać i wpłacić zaliczkę na różne wyjazdy w ustalonych terminach
 1. Opłata za zajęcia dodatkowe wynosi nie mniej niż 7 zł za godzinę od 1 osoby dla grupy liczącej 15 lub więcej osób , tj.210 zł od osoby za 30-godzinny kurs - pobierana przy zapisie.
 2. Opłata dla grupy liczącej mniej niż 15 osób jest proporcjonalnie zwiększana: 
  14 osób 225,00 zł/osoba
  13 osób 242,50 zł/osoba
  12 osób 262,50 zł/osoba
  11 osób 286,00 zł/osoba
  10 osób 315,00 zł/osoba
 3. Zapisy  na zajęcia dodatkowe na rok 2019/2020 rozpoczną się podczas dyżurów od 1 października 2019
 4. Zaleca się, aby każda grupa wybrała jedną osobę do kontaktów, tzw.grupowego. Ułatwi to przekazywanie informacji. 

Kontakt:

Biuro UTW
Politechnika Koszalińska
Budynek C, sala 7
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Pełnomocnik Rektora ds. UTW

mgr Jolanta Grzybowska
tel. 94 347 86 73