Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej

ŁĄCZENIE MĄDROŚCI Z PASJĄ

Rekrutacja

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką ogólnouczelnianą, powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w „złotym wieku”. Członkiem UTW może zostać osoba w wieku emerytalnym, która chce poszerzać własne umiejętności i wiedzę, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz poznawać nowych ludzi. Zainteresowani uczęszczać mogą na zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje indeks, w którym będzie rejestrowane uczestnictwo w zajęciach oraz jego szczególne osiągnięcia.

Zapisy na UTW odbywają się raz do roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowany udział w zajęciach UTW w roku kolejnym, wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnej opłaty rocznej. 
Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc. 

 

Opłaty

Słuchacze UTW wnoszą opłatę obejmującą wpisowe 20 zł (opłata jednorazowa) i cze­sne 45 zł (opłata roczna). Wysokość i zasady wnoszenia opłat ustalane są Zarządze­niem Rektora. W ramach opłaty rocznej słuchacze mogą uczestniczyć w cotygodniowych wykładach.

Słuchacze UTW mogą korzystać z zajęć ponadprogramowych (kursach). Zajęcia ponadprogramowe są odpłatne. Mogą to być m.in. lektoraty języków ob­cych, informatyka, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia taneczne, aquaaerobic. Wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby słuchaczy, charakteru zajęć i ustalana będzie przez rektora.

Kontakt:

Biuro UTW
Politechnika Koszalińska
Budynek A, sala 22
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Pełnomocnik Rektora ds. UTW

mgr Jolanta Grzybowska
tel. 94 347 86 73